Наукові лабораторії кафедри


Лабораторія люмінесценції

Наукова тематика:
 • Механізми трансформації високоенергетичного збудження в кристалах в оптичне випромінювання в субнаносекундному часовому діапазоні;
 • Створення ефективних фото- і катодолюмінофорів;
 • Люмінесцентні характеристики матеріалів (сцинтилятори, катодолюмінофори, лампові люмінофори);
 • Пошук нових ефективних швидкодіючих сцинтиляторів;
 • Вібронні взаємодії в кристалах;
 • Електрон-фононна взаємодія в кристалах.
Персонал:

Лабораторія молекулярної спектроскопії

Наукова тематика:
 • Поведінка екситонів та механізми дисипації екситонних збуджень;
 • Механізми утворення кольорових центрів і їх трансформація в кристалах;
 • Оптичні властивості та зонно-енергетична структура кристалів;
 • Динаміка гратки та фононна дисперсія;
 • Структурні фазові переходи в кристалах;
 • Домішкові стани в кристалах;
 • Фотоіндуковані зміни в кристалах.
Персонал:

Лабораторія кристалооптики і спектроскопії вакуумного ультрафіолету

Лабораторія атомної фізики та прикладної спектроскопії

Наукова тематика:
 • Структурні фазові переходи в кристалах;
 • Дисперсійний аналіз оптичних характеристик кристалів в спектральних областях прозорості та фундаментального поглинання;
 • Розробка принципів термометрії на базі явища інверсії знаку двозаломлення;
 • Термооптичні властивості кристалів при фазових переходах.
Персонал:

Лабораторія оптики і спектроскопії твердого тіла

Наукова тематика:
 • Оптичні властивості та енергетична структура нелінійних кристалів;
 • Спектроскопія низькотемпературної лазерної плазми;
 • Фотоіндуковані зміни в діелектриках і напівпровідниках;
 • Оптика високотемпературних надпровідників;
 • Спектроскопічні аспекти конфігураційних взаємодій у кристалах;
 • Фізика циркулярних екситонів.
Персонал:

Лазерна лабораторія

Наукова тематика:
 • Вивчення процесів релаксації екситон-електрон-фононних збуджень в кристалах галогенідів індію і талію та твердих розчинів заміщення на їх основі;
 • Оптичні процеси та екситонні збудження в низькорозмірних та квантових системах;
 • Теоретико-груповий аналіз та розрахунок зонної енергетичної структури сполук групи A3B7;
 • Дослідження дисперсії та абсолютних значень показників заломлення кристалів методом лазерної еліпсометрії.
Персонал:
Аспіранти:
 • Кашуба Андрій Іванович