Наукові лабораторії кафедри


Лабораторія люмінесценції

Наукова тематика:
  • Механізми трансформації високоенергетичного збудження в кристалах в оптичне випромінювання в субнаносекундному часовому діапазоні;
  • Створення ефективних фото- і катодолюмінофорів;
  • Люмінесцентні характеристики матеріалів (сцинтилятори, катодолюмінофори, лампові люмінофори);
  • Пошук нових ефективних швидкодіючих сцинтиляторів;
  • Вібронні взаємодії в кристалах;
  • Електрон-фононна взаємодія в кристалах.
Персонал:

Лабораторія молекулярної спектроскопії

Наукова тематика:
  • Поведінка екситонів та механізми дисипації екситонних збуджень;
  • Механізми утворення кольорових центрів і їх трансформація в кристалах;
  • Оптичні властивості та зонно-енергетична структура кристалів;
  • Динаміка гратки та фононна дисперсія;
  • Структурні фазові переходи в кристалах;
  • Домішкові стани в кристалах;
  • Фотоіндуковані зміни в кристалах.
Персонал:

Лабораторія кристалооптики і спектроскопії вакуумного ультрафіолету

Лабораторія атомної фізики та прикладної спектроскопії

Наукова тематика:
  • Структурні фазові переходи в кристалах;
  • Дисперсійний аналіз оптичних характеристик кристалів в спектральних областях прозорості та фундаментального поглинання;
  • Розробка принципів термометрії на базі явища інверсії знаку двозаломлення;
  • Термооптичні властивості кристалів при фазових переходах.
Персонал:

Лабораторія оптики і спектроскопії твердого тіла

Наукова тематика:
  • Оптичні властивості та енергетична структура нелінійних кристалів;
  • Спектроскопія низькотемпературної лазерної плазми;
  • Фотоіндуковані зміни в діелектриках і напівпровідниках;
  • Оптика високотемпературних надпровідників;
  • Спектроскопічні аспекти конфігураційних взаємодій у кристалах;
  • Фізика циркулярних екситонів.
Персонал:

Лазерна лабораторія

Наукова тематика:
  • Вивчення процесів релаксації екситон-електрон-фононних збуджень в кристалах галогенідів індію і талію та твердих розчинів заміщення на їх основі;
  • Оптичні процеси та екситонні збудження в низькорозмірних та квантових системах;
  • Теоретико-груповий аналіз та розрахунок зонної енергетичної структури сполук групи A3B7;
  • Дослідження дисперсії та абсолютних значень показників заломлення кристалів методом лазерної еліпсометрії.
Персонал:
Аспіранти:
  • Кашуба Андрій Іванович