Випуск 48

Зміст випуску

ЗАГАЛЬНI ПРОБЛЕМИ ФIЗИКИ

Ваврух М., Тишко Н., Смеречинський С.
Електрон–ядерна модель при “карликових” густинах. Базисний пiдхiд
Повна електронна версія статті

АТОМНА I ЯДЕРНА ФIЗИКА

Стельмах О.
Поперечнi перерiзи фотойонiзацiї атомiв водню у фотосферi Сонця
Повна електронна версія статті

КОНДЕНСОВАНI СИСТЕМИ: ЕЛЕКТРОННА СТРУКТУРА, МЕХАНIЧНI, ТЕПЛОВI, ЕЛЕКТРИЧНI I МАГНЕТНI ВЛАСТИВОСТI

Ваврух М., Якiбчук П., Смеречинський С., Тишко Н.
Врахування кореляцiйних ефектiв у мiкроскопiчнiй теорiї металiв
Повна електронна версія статті

Дорошенко Г., Могiлiна Д., Рогачова О.
Теплоємнiсть твердих розчинiв Bi1-xSbx при високих температурах
Повна електронна версія статті

Нiколаєнко Г.О., Рогачова О.I.
Товщиннi залежностi гальваномагнiтних властивостей плiвок GeTe
Повна електронна версія статті

Плевачук Ю., Склярчук В., Якимович А.
Теплофiзичнi властивостi потрiйних розплавiв Ag-Sb-Sn та Bi-Cu-Sn
Повна електронна версія статті

Склярчук В., Плевачук Ю., Мудрий С., Кулик Ю., Штаблавий I., Королишин А.
Структура i електрофiзичнi властивостi сплаву Au49Cu26,9Si16,3Ag5,5Pd2,3
Повна електронна версія статті

Товстюк Н.
Зонна структура GaSe з гостьовими компонентами рiзної природи
Повна електронна версія статті

Чорнодольський Я., Вiстовський В., Жишкович А., Сиротюк С., Гектiн О., Васiльєв А., Волошиновський А.
Визначення довжини термалiзацiї електронiв у кристалах CaF2, SrF2 та BaF2
Повна електронна версія статті

ОПТИЧНI ВЛАСТИВОСТI КРИСТАЛIВ

Довгий Я.
Ефект тунелювання в спектроскопiї кристалiв
Повна електронна версія статті

Малий Т., Вiстовський В., Волошиновський А., Гектiн О., Васькiв А., Заїченко О., Мiтiна Н.
Люмiнесцентнi властивостi та механiзми трансформацiї енергiї у наночастинках LaPO4-Pr,Ce
Повна електронна версія статті

Стадник В., Когут З., Матвiїшин I., Рудиш М., Щепанський П.
Пошук нових кристалiв з iзотропною точкою
Повна електронна версія статті

Франiв В.
Оптичнi властивостi кристалiв Tl4HgI6, Tl4CdI6 та Tl4PbI6
Повна електронна версія статті

Шопа Я., Фтомин Н., Соколюк I.
Оптична анiзотропiя кристалiв лангаситу
Повна електронна версія статті

НАНОФIЗИКА

Демкiв Т., Галяткiн О., Мягкота С., Пушак А., Дацюк Ю., Демкiв Л., Волошиновський А.
Особливостi утворення нано– та мiкрокристалiв у дiелектричних матрицях CsI та KCl
Повна електронна версія статті

ПУЧКИ ЧАСТИНОК: ФIЗИКА I ТЕХНОЛОГIЯ

Ваврух М., Корепанов В.
Механiзм формування лiнiй гармонiчного випромiнювання в iоносферi
Повна електронна версія статті

АСТРОНОМIЯ ТА АСТРОФIЗИКА

Ваврух М., Тишко Н., Смеречинський С.
Трифазна модель у теорiї вироджених карликiв
Повна електронна версія статті

Ковальчук М., Гiрняк М., Лаба I.
Особливостi сонячної активностi в надвiковому циклi
Повна електронна версія статті

Костюченко П.
Визначення характеристик гало астрономiчним способом
Повна електронна версія статті

Мелех Б., Коритко Р.
Визначення розподiлу енергiї в спектрi йонiзуючого випромiнювання ядер зон НII у галактицi NGC300
Повна електронна версія статті

Сорока О., Чорнодольський Я.
Аерозольно–акустичний механiзм утворення озону
Повна електронна версія статті

МАТЕМАТИЧНI ПРОБЛЕМИ ФIЗИКИ

Nazarenko A.
Directed random walk on the eight–branching cayley tree
Повна електронна версія статті

Флюнт О.
Вплив розрядностi чисел на правильнiсть та точнiсть чисельного розрахунку перехiдних дiелектричних характеристик
Повна електронна версія статті

Kuzmak A., Tkachuk V.
Quantum evolution on torus for two spins with isotropic Heisenberg interaction
Повна електронна версія статті