Випуск 47

Зміст випуску

АТОМНА I ЯДЕРНА ФIЗИКА

Ваврух М., Стельмах О.
Поперечний перерiз фотойонiзацiї вiд’ємних йонiв водню
Повна електронна версія статті

Русов В., Тарасов В., Чернеженко С., Какаєв А., Молчинниколов П., Гречан Е., Беспалько В.
Критерiй хвильового ядерного горiння для уран-плутонiєвого середовища i теплового спектру нейтронiв ВВР
Повна електронна версія статті

Sharf I., Sokhrannyi G., Rusov V.
New mechanism of hadron inelastic scattering cross-section behavior in φ3 field theory
Повна електронна версія статті

КОНДЕНСОВАНI СИСТЕМИ: ЕЛЕКТРОННА СТРУКТУРА, МЕХАНIЧНI, ТЕПЛОВI, ЕЛЕКТРИЧНI I МАГНЕТНI ВЛАСТИВОСТI

Бондаренко О., Водорiз О., Рогачова О.
Термоелектричнi властивостi твердих розчинiв PbTe-Sb2Te3
Повна електронна версія статті

Бурик I., Кiлиб О., Бiбик В.
Електрофiзичнi властивостi гетерогенних плiвок тугоплавких металiв
Повна електронна версія статті

Ваврух М., Якiбчук П., Тишко Н.
Електрон-плазмонний пiдхiд в теорiї металiв
Повна електронна версія статті

Мартинова К., Водорiз О., Рогачова О.
Теплопровiднiсть напiвпровiдникових твердих розчинiв PbTe-PbSe
Повна електронна версія статті

Мартинова К., Водорiз О., Рогачова О.
Електроннi властивостi твердих розчинiв PbTe-PbSe
Повна електронна версія статті

Ольховська С., Рогачова О.
Гальваномагнiтнi властивостi плiвок PbSe з домiшкою хлору
Повна електронна версія статті

ОПТИЧНI ВЛАСТИВОСТI КРИСТАЛIВ

Антонюк В., Стецик Н., Рудка М.
Вплив контактiв на фотоелектричнi та люмiнесцентнi властивостi чистих i з домiшкою мiдi кристалiв CdJ2
Повна електронна версія статті

Довгий Я.
Урахування гiротропiї в задачi формування оптичних солiтонiв у кристалах силенiтiв
Повна електронна версія статті

Сиротюк С., Волошиновський А., Чорнодольський Я., Стриганюк Г., Родний П.
Розрахунок енергетичних параметрiв остовно-валентної люмiнесценцiї кристала CsBr
Повна електронна версія статті

Шопа Я., Фтомин Н.
Оптична анiзотропiя активованих марганцем кристалiв Sr3Ga2Ge4O14
Повна електронна версія статті

НАНОФIЗИКА

Болеста I., Кушнiр О., Кулик Б., Гаврилюх В.
Фрактальна структура ультратонких плiвок срiбла
Повна електронна версія статті

Вiстовський В., Малий Т., Волошиновський А., Гектiн О., Шаповал О., Заїченко О., Мiтiна Н.
Релаксацiя електронних збуджень у наночастинках LaPO4-Eu i LaPO4-Pr
Повна електронна версія статті

Демкiв Т.
Люмiнесцентнi характеристики нанокристалiв CsPbCl3, вкраплених у дiелектричну матрицю СsCl
Повна електронна версія статті

Кондович C., Гомонай О.
Iндукованi напругою процеси перемикання у синтетичному мультифероїку з антиферомагнiтним упорядкуванням
Повна електронна версія статті

Парафiло А.
Особливостi температурної залежностi критичного струму у S-QD-S контактi
Повна електронна версія статті

ПУЧКИ ЧАСТИНОК: ФIЗИКА I ТЕХНОЛОГIЯ

Князєв Р., Сотнiков Г.
Фокусування електронних згусткiв кiльватерними полями, що збуджуються електронним згустком в плазмово–дiелектричному хвилеводi
Повна електронна версія статті

Мiсiрук I., Гiрка О., Середа К., Бiзюков О.
Оптимiзацiя iонно-променевої системи для нанорозмiрної обробки поверхнi твердого тiла
Повна електронна версія статті

АСТРОНОМIЯ ТА АСТРОФIЗИКА

Ваврух М., Смеречинський С., Шабат Б.
Дiагностика вироджених карликiв у подвiйних зоряних системах
Повна електронна версія статті

Ваврух М., Тишко Н., Прунчак I.
Екзопланетнi системи i закон Тiцiуса-Боде
Повна електронна версія статті

Ковальчук М., Гiрняк М.
Аналiз довготної синхронностi плямотворчої дiяльностi Сонця
Повна електронна версія статті

Ковальчук М., Рикалюк Р., Гiрняк М.
Дiагностика сонячної атмосфери методом мультиплетних лiнiй
Повна електронна версія статті

Melekh B.
Review of nebular astrophysics
Повна електронна версія статті

ПЕРСОНАЛIЇ, ХРОНIКА, БIБЛIОГРАФIЯ

Пам’ятi Романа Васильовича Луцiва
Повна електронна версія статті